dinsdag 26 februari 2008

Weblog van onze klas

AUTEUR

Philip Velghe-Eddy Cappelle

VOORBEELD

DOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs
Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

Omschrijven van een gebeurtenis, activiteit in de klas.

OMSCHRIJVING

Uitleg in de klas, waarna iedere ll om de beurt een klasactiviteit gaat omschrijven en online plaatsen in het blog.DUUR

Twee lestijden in de klas.

SOFTWARE

Blog software

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Aanmaken van een weblog( kan door de ict-coordinator)

LESPLAN

  1. Lkr geeft uitleg bij het aangemaakte blog.

  2. Ll die verantwoordelijk is mag het blog die dag of week aanpassen naar eigen smaak.
    vb eigen achtergrond, toevoegen van elementen zoals chat,….

  3. Lln kunnen hun medeleerlingen evalueren en positieve kritiek nalaten in het blog.

EVALUATIE

Een activiteit die de lln graagdoen. We benadrukken wel dat de kritiek opbouwend moet zijn. Lukt vrij aardig met de klasblog.

Geen opmerkingen: