woensdag 2 oktober 2013

Inleiding


Vanaf het begin van 't schooljaar 2007 - 2008  zijn de ICT-eindtermen van kracht geworden. De Vlaamse overheid heeft in het verleden enkele financiële injecties gegeven zodat basisscholen hard- en software konden aankopen. De meeste leerkrachten beschikken hierdoor over één of meer computer in de klas. Sommige scholen hebben ook geïnvesteerd in een computerklas. Voor 1 september 2007 had de overheid geen maatstaf waarmee het ICT-gehalte van een school kon worden gemeten. Er was wel een ICT-diamant, maar die schitterde jammer genoeg niet in de meeste scholen. De ICT-diamant was ontworpen om te tonen dat ICT veel meer is dan het inoefenen van leerstof op de computer. DVO (dienst voor onderwijsontwikkeling) een cel binnen het Ministerie van Onderwijs was ervan overtuigd dat ICT pas zou renderen als er ICT-eindtermen zouden komen. Het grote probleem met ICT is echter dat het geen vak is op zich, maar geïntegreerd wordt binnen andere leerdomeinen. Daarom zijn de ICT-eindtermen heel vaag, omdat ze overal toepasbaar zijn: in rekenen en taal, maar ook in wereldoriëntatie of zelfs in muzische. De eindtermen zijn gebaseerd op de ICT-diamant en gereduceerd tot acht te bereiken doelen:
1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
In de ministeriële omzendbrief staat duidelijk dat het bereiken van deze eindtermen niet de taak is van de ICT-coördinator, maar van de klastitularis zelf. Het is wel de taak van de ICT-coördinator om het hele schoolteam hierin te steunen zowel pedagogisch als tecnisch. Pedagogisch door aan te leren hoe ICT geïntegreerd wordt binnen alle leerdomeinen, technisch door ervoor te zorgen dat de computerinfrastructuur er is om deze ICT-eindtermen te bereiken. Graag wil ik volgende randbemerkingen maken bij deze omzendbrief:
 • Het gebrek aan een richtinggevend kader dat duidelijk maakt wat er precies van scholen verwacht wordt, zorgt voor een aantal belangrijke knelpunten.
 • Door de keuze voor leergebied-/vakoverschrijdende eindtermen is het nadrukkelijk niet de bedoeling om er een apart vak van te maken.
 • Er is voor gekozen om instrumentele vaardigheden niet als eindtermen te formuleren, omdat
  1. ze geen doel op zich zijn
  2. om te voorkomen dat het onderwijs zich zou richten op of beperken tot specifieke softwareprogramma’s.
 • Scholen moeten tijd krijgen om zich de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen eigen te maken en ze te implementeren. De inloopperiode zal kort gehouden worden. Met de inspectie zullen eveneens nog afspraken gemaakt worden over de opname van ICT in het controlekader.
 • Over het kleuteronderwijs zeggen de eindtermen dus niets. De kleuterscholen kunnen met andere woorden zelf kiezen hoe ze ICT integreren.
 • Een ICT-beleidsplan is niet verplicht. Om scholen te ondersteunen bij de visie-ontwikkeling wordt vanaf september een zelfevaluatietool pictos ter beschikking gesteld.
Arkorum heeft van bij de start ingezien dat ICT een belangrijke rol vervuld binnen onze scholen. Daarom werden voor onze scholengemeenschap vijf ICT-coördinatoren aangesteld die schooloverstijgend werken, een belangrijke troef. Er werd ook een cel ICT opgericht die de koers bepaalt en evalueert die we willen varen. Binnen deze cel ICT werd besloten om een reeks lesideeën uit te werken, geënt op de acht ICT-eindtermen. Deze lesideeën worden gepubliceerd als ICdeeTjes. ICdeeTjes hebben volgende kenmerken:
 • 90 praktijkgerichte lesideeën met aandacht voor de 8 ICT eindtermen:
 • 30 per graad
 • Aansluiten bij jaarthema’s: moederdag, week van het bos, …
 • Enkel als ICT een meerwaarde is
 • Uitgetest door de ICT-coördinatoren
 • Haalbare opdrachten voor elke leerkracht met enige notie van ICT

Je kan snel zoeken binnen de ICdeeTjes. Als je in het zoekvenster moederdag intikt, dan krijg je snel te zien of er ICdeeTjes hiervoor beschikbaar zijn.

Je kan zelf nog commentaar toevoegen bij elk ICdeeTje. Deze commentaar kan een tip zijn, een randbemerking, een kritiek.
We hopen dat deze ICdeeTjes ertoe bijdragen dat ICT een meerwaarde geeft aan ons onderwijs, zonder dat ze een struikelblok worden voor de leerkracht. Aarzel nooit om de ICT-coördinator van jouw school aan te bespreken als je een idee wilt uitwerken. We zijn er om jullie te ondersteunen.

Patrick